เอกสารของสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย ประเด็นที่เกี่ยวข้องในการสมัครขอขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามาในสาธารณรัฐประชาชนจีน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเดือนเมษายน 2564 สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 248 โดยกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดมายังจีนต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of the People’s Republic of China: GACC) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

1. ตามประกาศสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 248 ได้แบ่งสินค้าอาหารเป็น 2 ประเภท ได้แก่

           1.1 สินค้าอาหาร 18 ประเภท ที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านหน่วยงานกำกับดูแล (Competent Authorities: CA) ของประเทศผู้ส่งออก ได้แก่ (1) เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (2) ไส้กรอก (3) ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (4) ผลิตภัณฑ์นม (5) รังนกและผลิตภัณฑ์ (6) น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง (7) ไข่และผลิตภัณฑ์ (8) น้ำมัน/ไขมันเพื่อการบริโภค (9) ผลิตภัณฑ์จากแป้งบรรจุไส้ชนิดต่าง ๆ อาทิ ซาลาเปาไส้ต่าง ๆ เกี๊ยวฯ (10) ธัญพืช (11) พืชบดและมอลต์ (12) ผักสด/แห้ง และเมล็ดถั่วแห้ง (13) เครื่องปรุงรส (14) ถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด (15) ผลไม้แห้ง (16) เมล็ดกาแฟและเมล็ดโกโก้ที่ไม่คั่ว (17) อาหารจำเพาะเพื่อสุขภาพ (Food for special dietary uses) (18) อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์

           1.2 สินค้าอาหารนอกเหนือจาก 18 ประเภท ขึ้นทะเบียนโดยไม่ผ่าน CA

      2. ช่วงปลายเดือนกันยายน 2564 จีนได้แจ้งวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศ ตามประกาศฉบับที่ 248 ตามข้อ 1.

           2.1 สำหรับอาหาร 18 ประเภท ที่ต้องขึ้นทะเบียนผ่าน CA ไทยได้กำหนด CA ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (ผู้ประกอบการผลิตอาหาร 18 ประเภท ประสานติดต่อขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน CA ที่กำหนดโดยตรง)

2.2 สำหรับสินค้าอาหารนอกเหนือจาก 18 ประเภท วิสาหกิจผู้ผลิตอาหารในไทยต้องขึ้นทะเบียนกับ GACC โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงาน CA ของไทย โดยหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ผลิตอาหารสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนผ่านช่องทาง international trade single window (www.singlewindow.cn) ของสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเข้าไปที่ระบบ “registration and management application of imported food overseas production enterprises” และปฏิบัติตามประกาศสำนักงานศุลกากรกลางสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การขึ้นทะเบียนและบริหารจัดการผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่นำเข้ามายังสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 248 ในมาตราที่ 9 ที่ระบุว่า วิสาหกิจผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศนอกเหนือจาก 18 ประเภท สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานศุลกากรกลางฯ ได้ด้วยตนเอง หรือผ่านตัวแทน โดยใช้เอกสาร ดังนี้

           (1) แบบคำขอขึ้นทะเบียนของวิสาหกิจ

           (2) เอกสารระบุตัวตนของวิสาหกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออกที่วิสาหกิจตั้งอยู่

           (3) เอกสารการให้คํามั่นสัญญาว่าวิสาหกิจจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศฉบับที่ 248 (ตัวอย่างเอกสารการให้คำมั่นสัญญา ในไฟล์วิธีปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศที่ส่งออกมาจีน)

     


本网站由阿里云提供云计算及安全服务 Powered by CloudDream